Vstup pro přihlášené organizace

Finalisté

V kategorii Cena společnosti KPMG Česká republika, s. r. o., pro nejúspěšnější malou neziskovku postoupily do finále tyto organizace:

Pestrá společnost, o. p. s.

 • Pestrá společnost, o.p.s., je nevládní organizace s celostátní působností, která vznikla začátkem roku 2009. Organizace se věnuje dvěma hlavním projektům: výcviku asistenčních psů (výcvik asistenčních, vodících, signálních a canisterapeutických psů je ryze neziskový a probíhá v přirozeném bezkotcovém systému) a projektu SFEU sociální cestovní agentury Bezbatour.

PROJEKT: Cestovní agentura Bezbatour

Cestovní agentura Bezbatour je tréninkové pracoviště pro lidi s tělesným postižením, kteří jen kvůli svému postižení jsou hůře uplatnitelní na trhu práce. Během dvou let projde projektem 23 lidí, kteří budou zaměstnáni na všech pozicích od manažerských přes odborné (grafik a IT specialista) až po administrativní.

www.pestraspolecnost.czwww.bezbatour.cz

Fórum 50 %, o. p. s.

 • Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Těžiště aktivit spočívá v podpoře žen v rozhodovacích procesech a veřejném životě.

  PROJEKT: Ženy, muži, podporujme paritu v rozhodovacích procesech

Projekt reaguje na dlouhodobě nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních politiky. Navazuje na předchozí aktivity organizace a usiluje o systémovou změnu, tedy o zavedení pozitivních opatření ve prospěch genderově vyrovnaného zastoupení.

http://padesatprocent.cz/

CENTRUM ALMA, o.p.s.

 • Předmětem činnosti o. p. s. Centrum ALMA je poradenská, konzultační a informační činnost pro ženy, které mají problém se zneužíváním alkoholu, podpora zařazování žen závislých na návykových látkách zpět do společnosti, podpora vlastních aktivit závislých žen, pravdivé a ucelené informování laické i odborné veřejnosti (včetně osob blízkých závislým) o problematice zneužívání návykových látek u žen a o možnostech pomoci, mapování této problematiky.

PROJEKT: Centrum následné péče pro ženy ALMA

Centrum následné péče je dle zákona č. 108/2006 Sb. registrovaná sociální služba. Služba obsahuje komplexní ambulantní program pro ženy, které mají problémy s alkoholem. Cílem je poskytovat podporu v abstinenci ženám, které nadměrně pijí nebo jsou již závislé na alkoholu.

www.centrum-alma.cz

 

V kategorii Cena společnosti Telefónica Czech Republic pro nejúspěšnější střední neziskovku postoupily do finále tyto organizace:

Lékořice, o. s.

 • Posláním Lékořice o.s. je vnášet do nemocničního prostředí více mezilidského kontaktu a propojovat izolovaný svět nemocných se světem zdravých, zpříjemnit a naplnit volný čas pacientů smysluplnou aktivitou a tím posílit jejich psychickou pohodu.

PROJEKT: S Lékořicí v nemocnici

Stěžejním projektem Lékořice o.s. je projekt „S Lékořicí v nemocnici“, který je zaměřen na udržení a posilování psychické pohody dětských a dospělých pacientů během jejich hospitalizace v Thomayerově nemocnici (TN) v Praze.

www.lekorice.com

Neziskovky.cz, o. p. s.

 • Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty.

PROJEKT: Soutěž Žihadlo roku

Účelem soutěže Žihadlo roku je upozornit na kvalitní veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací (a tím na práci samotných neziskových organizací), které podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám.

www.neziskovky.cz

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o. s.

 • Organizace vznikla v roce 2001 z důvodu potřeb osob s různými typy postižení a využití schopností a možností výcviku psích specialistů v jejich prospěch. Jako jedna z prvních organizací v ČR započala také s výcvikem psů asistenčních pro potřeby osob s tělesným postižením. Helppes je jedinou organizací, která v ČR aplikuje v praxi unikátní a vlastní metodiky ve speciálním výcviku psů pro diabetiky a osoby s poruchami autistického spektra.

PROJEKT: Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

V projektu „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“ organizace vychovává, cvičí a předává speciálně vycvičené psy pro potřebné osoby s nejrůznějšími typy postižení – vozíčkáře, tělesně postižené, osoby se sluchovým postižením, osoby trpící epilepsií, diabetem, autismem, zrakovým postižením, děti s handicapy, osoby s kombinovanými postižením.

www.helppes.cz

 

V kategorii Cena Skupiny ČEZ pro neúspěšnější velkou neziskovku postoupily do finále tyto organizace:

Domov Sue Ryder, o. p. s.

 • Domov Sue Ryder, o.p.s., nabízí seniorům dvě registrované sociální služby: domov pro seniory a osobní asistenci. Související služby pak jsou sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek.

PROJEKT: Dobročinné obchody Domova Sue Ryder

Dobročinné obchody Domova Sue Ryder pomáhají již od roku 1996 financovat provoz Sue Ryder a jsou místem propojení individuálních a firemních dárců, komunity dobrovolníků a zákazníků, kteří se rádi aktivně zúčastňují i dalších akcí obchodů.

www.sue-ryder.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s.

 • Posláním organizace je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot, což se děje pomocí tří středisek. Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu, programy, vzdělávání a pomoc v obtížných situacích. Projekt VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny. Klub ÁMOS realizuje autorské zážitkově-vzdělávací výstavy a interaktivní projekty pro děti a celé rodiny.

PROJEKT: Manželská setkání – Škola rodičovských a rodinných kompetencí

Manželská setkání jsou osmidenní pobytové programy pro celé rodiny se vzdělávací a motivační částí pro manžele, vedoucí k podpoření partnerského souladu, úcty, respektu, odstraňování stereotypů v roli muže a ženy v rodině, tréninku komunikace a osobnímu růstu.

www.prorodiny.cz

IQ Roma servis, o. s.

 • Hlavním posláním IQ Roma servisu je „být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti“.

PROJEKT: Rodičovské centrum v rámci Programu Pro Rodiny

Rodičovské centrum pracuje s rodiči a jejich dětmi v předškolním věku s cílem připravit děti i jejich rodiče na vstup do mateřských a základních inkluzivních škol. Nabízí doprovody na zápis, řešení potíží, případně diskriminace. V současné době program rozvíjí aktivity na podporu rodičovských kompetencí, se zaměřením na matky s dětmi ve věku 0–3 let.
www.iqrs.cz

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

22HLAV

22HLAV

S firmou 22Hlav dlohodobě spolupracujeme na hodnocení organizací a vytváření zpětné vazby a rozvoji ocenění Neziskovka roku.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je jedna z nejstarších evropských univerzit. V roce 2021 uzavřela UK s NROS memorandum o spolupráci. Od počátku spolupracují na metodice organizačního řízení Neziskovky roku.

Facebook